Değerli üyemiz, dernekler kanununda ki değisiklikler ve KEMAH derneğiyle birlikte yapılacak çalışmalar için Dernek Tüzüğümüzde güncelleme yapilmasi gerekiyor.Tüzük güncellemesi için 20.03.2022 Pazar günü Saat:13:30'da dernek merkezimizde genel kurul yapılacaktır. 1.Toplantıda çoğunluk olmazsa 2.toplantı aynı yer ve saatte 27.03.2022'de Pazar günü yapılacaktır.

Yapılacak bu olağanüstü genel kurulda görüşeceğimiz maddelerle ilgili, yani değişecek maddelerin eski hali ile yeni olması gereken hali konusunda sizlere detaylı bir şekilde, tüzük değişikliklerini içeren açıklamaları buradan genel kurul öncesinde yapacağız.

Eskibağlar Köyü Derneği

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

G Ü N D E M

1-AÇILIŞ VE YOKLAMA

2-KONGRE DİVAN BAŞKANI VE ÜYELERİN SEÇİMİ

3-TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞ OLAN MADDELERİN MÜZAKERE    

    EDİLEREK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULCA ÇOĞUNLUKLA  

    ONAYLANMASI KARARI.      

4-YAPILAN TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ MADDELERİNİN   

    UYGULANMASI İÇİN MEVCUT YÖNETİM KURULUNA 

    YETKİ VERİLMESİ KARARI.

5-DİLEK VE TEMENNİLER

6-KAPANIŞ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GÜNDEMİN 3.MADDESİNDE BELİRTİLEN TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ      

YAPILACAK MADDELER ŞUNLARDIR.

A-Dernek tüzüğü madde 7’de belirtilen olağan genel kurul  2  yılda bir Şubat ayı içerisinde,yönetim kurulunca belirlenecek gün,yer ve saatte toplanır.

Maddesinin….

A-Dernek tüzüğü madde 7’de belirtilen olağan genel kurul  3  yılda bir Şubat ayı içerisinde,yönetim kurulunca belirlenecek gün,yer ve saatte toplanır.

Şeklinde değiştirilmesine.

B-Dernek tüzüğü madde 12’de belirtilen Üye aidatı:1.maddesinin… Üyelerin yıllık ödeyeceği aidat genel kurul tarafından belirlenir.Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.

Maddesinin yeni şeklinin….1.maddesinin

1.Üye aidatı:Üyelerden giriş ödentisi olarak   120.00 TL,aylık olarak 10.00 TL aidat alınır.Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genelkurul yetkilidir.

Şeklinde güncellenmesine…

Bu Maddeye uygun olarak aidat miktarlarının güncellenmesini ve artırılmasına karar verilmesini talep etmekte, yıllık aidat miktarının en az 120.00 tl(yüzyirmi lira)olmasını beklemekteyiz.

C-Dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve biçimleri ,başlığı altında toplanan ve tamamı 21 madde olan bölümün,16.maddesinde belirtilen  (AMACIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ İÇİN GEREK GÖRÜLMESİ DURUMUNDA YURT İÇİNDE VE YURT DIŞINDA VAKIF KURMAK,Federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak,gerekli izinler alınarak derneklerin kurabileceği tesisler kurmak.

Maddesinin öngördüğü federayona katılmak  bölümü için;

Dernek genel kurulunun görev ve yetkileri bölümünde,

8.maddede belirtilen Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması maddesine istinaden,federasyona katılma yönünde karar alıp,Bu alınan katılma kararının uygulanabilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi.